لایحه وظایف مدیر استادان

لایحه وظایف مدیر استادان

 

  • ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.
  • همآهنگی در مورد پذیرش اعضای کادرعلمی جدید طبق قوانین، لوایح و مقررات نافذه با ریاست انسجام امور اکادمیک.
  • ایجاد همآهنگی در ارزیابی اسناد تحصیلی اعضای جدید التقرر کادر علمی با شورای علمی پوهنتون و مقامات ذیصلاح.
  • تنظیم امور کمیته تقرر، انفکاک و ترفیعات علمی استادان، غرض بررسی اسناد علمی و اتخاد تصامیم اعضای کمیته.
  • اطلاع،تعقیب و پیگیری فیصله های شورای رهبری وزارت، شورای علمی پوهنتون و کمیته تقرر، انفکاک و ترفیعات علمی استادان و ارجاع آن به مراجع ذیربط بمنظور اجراات بعدی.
  • طی مراحل پروسه های تقرر، انفکاک، تبدیل و ترفیعات علمی استادان.
  • اطلاع آجندای جلسات نوبتی شورای علمی به اعضای آن.
  • اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات ذیصلاح در مطابقت با قانون و اهداف اداره به وی سپرده میشود.
  •  

نوت: لایحه وظایف مدیر استادان در جلسه شورای علمی مورخ 1399/11/1 پرتکول شماره 7 تایید گردید!