لایحه وظایف مدیریت منابع بشری

لایحه وظایف مدیریت منابع بشیری

1ـ ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه منابع بشری

2ـ انتخاب کارمندان و اعلان بست های خالی.

3ـ رهبری و مدیریت پرسونل تحت اثر به منظور تحقق اهداف پلان شده.

4ـ تحلیل و تجزیه در خواستی ها، ارزیابی ها و مصاحبه ها.

5 ـ انکشاف مهارت ها و قابلیت های کارمندان .

6ـ ترتیب و تنظیم مسایل اطلاعاتی در باره هر کارمند خلص سوانح، معلومات در باره مهارت ها و توانایی ها ثبت اندازه معاش و غیره.

7 ـ تنظیم وقت شروع کار و ختم کارمندان کنترول و بررسی از حاضری کارمندان .

8ـ تنظیم امتیازات شمولیت در پروگران های سودمند مثلاً مراقبت های صحی ، بیمه و پلان های تقاعد.

9ـ انتخاب اشخاص واجد شرایط برای بست های مورد نظر و انکشاف مهارت های مسلکی پرسونل

10ـ داشتن کتاب گزارش ماهوار از کارکردهای پرسونل در کتاب جلسه .

11ـ اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه ، مطابق قوانین و مقررات سپرده میشود.

 

نوت: لایحه وظایف مدیریت منابع بشری در جلسه شورای علمی مورخ 1399/12/28 پرتکول شماره 7 تایید گردید!