لایحه وظایف آمر کتابخانه

لایحه وظایف آمر کتابخانه

 

1.ترتیب پلان کاری هفته وار؛ ماهوار؛ربع وار و سالانه بخش مربوطه جهت رسیدن به اهداف

2.مدیریت و نظارت از روند توزیع کارت کتابخانه به محصلین و استادان غرض اخذ کتب

3.حصول اطمینان از درست بودن فهرست بندی کود گذاری و حوزه بندی کتابها در جایگاه مربوطه

4.ایجاد و انکشاف دیتابیس معلوماتی کتابخانه غرض ثبت معلومات و اطلاعات مربوط به کتب

5.کنترول و نظارت از حفظ و نگهداری منظم و درست کتابها و سایر آثار تحقیقی موجود در کتابخانه

6.ارایه پیشنهادات در زمینه تهیه و خریداری کتب و سایر تجهیزات مورد نیاز کتابخانه و استفاده کننده گان

7.حصول اطمینان از فعال بودن انترنت مربوط به کتابخانه جهت استفاده محصلین و محققین

8.رهنمایی کارمندان در فهرست نمودن حوزه بندی توزیع اخذ و نگهداری کتب پایان نامه ها و سایر اثار تحقیقی غرض ایجاد تسهیلات مطالعاتی برای محصلین و استادان

9.اجرای سایر وظایف که در مطابقت به قوانین؛ مقررات و اهداف اداره از طرف مقامات ذیصلاح سپرده میشود.

10.اشراک در شورای علمی و ارایه گزارش کاری

11.توجه به مرمت؛ بازسازی و ترمیم کتب معتبر

12.تعقیق و دریافت کتب اخذ شده توسط دانشجویان و استادان و برگرداندن آن به کتابخانه

 

نوت: لایحه وظایف آمر کتابخانه در جلسه شورای علمی مورخ 1399/11/1 پرتکول شماره 7 تایید گردید!