Create Account
نگاهی به آثار و اندیشه های مولوی
Version: 1.0.0.1 Release Date: 30 November -0001

این کتاب از اندیشه و آثار مولوی سخن میگوید که توسط استاد جان محمد جیحون مدیر امور فرهنگی و استاد رشته ژورنالیزم و زبان و ادبیات دری دانشگاه مولانا نوشته شده است .