معاونیت امورمحصلان

معاونیت امور محصلان

ترتیب سوانح، اسناد، جدول نتایج، ورسیده گی به اموردانشجویان، توزیع کارت هویت، تبدیلی، نتایج امتحان و غیره از وظایف عمده این اداره محسوب میگردد.  در چوکات این اداره مدیریت امور محصلان،مدیریت های تدریسی و 5 تن مامور و کامپیوتر کار موجود میباشد. محترم استاد محمد ناصر اکبری ماستر علوم سیاسی این سمت را به عهده دارند. معاونیت امور محصلان دارای دو باب دفتر بوده که یک باب دفتر ویژه معاونیت و باب دوم آن مربوط به آرشیف اسناد و فعالیت های فنی و کامپیوتری میباشد.

محترم محمد ناصر اکبری معاون امور محصلان

تشکیلات معاونیت امور محصلان