معاونیت مالی و اداری

معاونیت مالی و ا داری

 معاونیت مالی و اداری از جمله ارکان اساسی پوهنتون بوده و در مسیل تصمیم گیری های مالی پوهنتون نقش اساسی را دارا میباشد. از جمله وظایف اساسی این اداره این است که مسایل مالی و اداری دانشگاه را تنظیم نموده همچنان مسایل حاضری کارمندان و استادان و همچنان توزیع معاش از جانب این اداره کنترول میگردد. در راس این اداره محترم محمد خالد انوری قرار دارند . ایشان فارغ التحصیل دانشکده حقوق وعلوم سیاسی بوده و از سال 1392 ه ش بدینسو سمت معاونیت مالی و اداری را به عهده دارند. این  اداره دارای یک باب دفتر مجهز و یک سکرتریت میباشد.

محترم الحاج محمد خالد انوری معاون مالی و اداری
تشکیلات معاونیت اداری