معاونیت امورفرهنگی

معاونیت امور فرهنگی

معاونیت امور فرهنگی جهت ترتیب و راه اندازی فعالیت های فرهنگی در پوهنتون ایجاد گردیده است. برگزاری مناسبت های ملی؛ تشویق و ترغیب استعدادهای ناب در میان محصلین؛ چاپ و تنظیم ماهنامه مولانا؛ مجله علمی مولانا  گرداننده گی صفحه و وبسایت؛ روابط عمومی پوهنتون؛سرپرستی شبکه رادیو تلویزیون فروغ؛ انجام تشریفات لازم در مواقع ضروری ؛ و تحت پوشش قرار دادن تمام برنامه های فرهنگی دردانشگاه مربوط این اداره میگردد. مسئولیت این داره را محترم استاد جان محمد جیحون به عهده دارد. در چوکات این معاونیت دو تن طراح و دیزاینر نیز موجود میباشد.

محترم جان محمد جیحون معاون امور فرهنگی
جدول تشکیلات معاونیت امور فرهنگی