معاونیت علمی

      معاونیت علمی

معاونیت علمی تنظیم کننده امور اکادمیک و علمی پوهنتون میباشد که مسایلی مانند ارزیابی اسناد استادان، اخذ کادر علمی برای استادان، تقرر و انفکاک ( به مشوره دانشکده) را به عهده دارد. همچنان سرپرستی از امور پوهنتون در غیاب رئیس عمومی، کنترول و بررسی پوهنحی ها، برنامه ریزی جهت ارتقای توانمندی های علمی پوهنتون، نیز از وظایف معاونیت علمی میباشد.  همچنان این اداره مدیریتی به نام ( مدیریت استادان) را نیز در چوکات خویش دارد.محترم پوهندوی دکتور محمد ناصرحیدر  از سال 1396 بدینسواین سمت را با مدیریت عالی و موثر به عهده داشته اند. و محترم خان محمد رحمانی سمت مدیریت استادان را به عهده دارند.

محترم پوهندوی دکتور محمد ناصر حیدر معاون علمی پوهنتون مولانا

چارت تشکیلاتی معاونیت علمی