مرکز تحقیقات علمی

مرکز تحقیقات علمی

مرکز  تحقیقات علمی در سال 1392 ه ش در چوکات پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی ایجادگردید. در راس این کمیته محترم دکتور عبدالحی آرام قرار دارد. این اداره امورات مربوط به چاپ و طبع اثار علمی و تحقیقی که از جانب استادان پوهنتون مولانا نگارش میابد؛ به عهده دارد. همچنان طرح برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی در سطح پوهنتون و برگزاری برنامه های جهت رشد مهارت های پژوهشی استادان پوهنتون را به عهده دارد. این مرکز در پوهنحی های پنجگانه پوهنتون دارای اعضا بوده و بطور مستمر از فعالیت های علمی و تحقیقاتی استادان نظارت و بررسی به عمل میاورد. تا اکنون (1399) به تعداد 5 عنوان کتاب نوشته استادان پوهنتون مولانا از طریق این مرکز آماده و به چاپ رسیده است.

محترم دکتور عبدالحی آرام رئیس مرکز تحقیقات

کتابهای چاپ شده استادان پوهنتون مولانا از طرف کمیته تحقیق:

  • مولانا شناسی نوشته استاد جان محمد جیحون
  • محاسبه مالی نوشته استاد محمد رفیع اولکر
  • روش تحقیق نوشته استاد شیر احمد رحیمی
  • حقوق میراث نوشته استاد شاه محمد فلاح
  • انعکاس رابطه های فرهنگی افغانستان و تاجکستان نویسنده دکتور عبدالحی آرام