مرکز تحقیقات علمی

مرکز  تحقیقات علمی در سال 1392 ه ش در چوکات دانشگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی ایجادگردید. در راس این کمیته محترم دکتور عبدالحی آرام قرار دارد. این اداره امورات مربوطه به چاپ و طبع اثار علمی و تحقیقی که از جانب استادان پوهنتون مولانا نگارش میابد؛ به عهده دارد. همچنان طرح برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی در سطح پوهنتون از وظایف این اداره است.

        کمیته مذکور در راستای معرفی شخصیت و افکار حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی تحقیقاتی را انجام داده که در قالب مقالات در نشریه مولانا به چاپ رسیده است. همچنان کتابی تحت عنوان ( نگاهی به زنده گی، آثار و اندیشه های مولوی) نوشته استاد جان محمد جیحون از آدرس این کمیته به همکاری مالی دانشگاه مولانا، به طبع رسیده است. همچنان پیرامون اندیشه های پربار آن همای ادب و عشق در کمیته مذکور تحقیقات گسترده و همه جانبه در حال انجام یافتن است.