تعلیم تربیه

پوهنحی تعلیم و تربیه

  پوهنحی تعلیم و تربیه در سال 1391 با اخذ جواز  در چوکات این دانشگاه به فعالیت آغاز نمود. و تا اکنون صدها تن از طبقه ذکور و اناث از این پوهنحی فراغت حاصل نموده اند که تعدادی از ایشان در  مکاتب دولتی و غیر دولتی مشغول انجام وظایف اند. و اکنون نیز این پوهنحی دارای تعداد زیادی محصل بوده و کرسی ریاست این پوهنحی را محترم استاد محمد خالد ملکزاده به عهده دارند. و همچنان مواد درسی این پوهنحی با الهام گیری از کریکولم تایید شده وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه های معتبر دولتی تنظیم گردیده و مضامین دارای جزوات معتبر درسی بوده که از طرف مطبعه دانشگاه طبع گردیده و به دانشجویان توزیع میگردد. همچنان برای انجام کارهای عملی دانشجویان تفاهم نامه های با مکاتب منعقد گردیده است و در مضامین عملی دانشجویان در نهاد های مذکور حضور یافته و مهارت های مسلکی را به صورت عملی میاموزند..لابراتوار های مجهز جهت انجام مهارت های عملی  فعال میباشد. همچنان منابع لازم درسی در کتابخانه عمومی دانشگاه در رشته تعلیم و تربیه خریداری گردیده و در خدمت محصلین قرار داده شده است.  

دیپارتمنت ها

  • زبان و ادبیات دری
  • زبان و ادبیات پشتو
  • زبان و ادبیات انگلیسی
  • ریاضی
  • فزیک
  • ساینس
  • علوم دینی
  • اجتماعیات

فیس بر اساس فی سمستر

با در نظرداشت وضعیت اقتصادی جامعه و مردم؛ در فیس این رشته توجه لازم صورت گرفته و سعی شده است تا نازلترین مبلغ تعیین گردد. فیس فی سمستر پوهنحی تعلیم و تربیه مبلغ 9000 افغانی میباشد.

زمینه های کاری: زمینه های کاری برای فارغان این پوهنحی تمام مکاتب دولتی و غیر دولتی بوده و هم میتوانند به عنوان کارمندان سایر ادارات استخدام گردندمحترم استاد خالد ملکزاده رئیس پوهنحی تعلیم و تربیه