اقتصاد

 پوهنحی اقتصاد

    پوهنحی  اقتصاد در سال 1389 با اخذ جواز  در چوکات این دانشگاه با داشتن دو دیپارتمنت ( مالی تجارت و اقتصاد ملی) به فعالیت آغاز نمود. و تا اکنون صدها تن از این  پوهنحی فراغت حاصل نموده اند که تعدادی از ایشان در بست های مختلف در بانکها و نهاد های اقتصادی و ادارات دولتی و غیر دولتی مشغول انجام وظایف مختلف اند. و اکنون نیز این  پوهنحی با دو دیپارتمنت اقتصاد ملی و مالی تجارت فعالیت دارد. کرسی ریاست این  پوهنحی را محترم پوهندوی عبدالمحمد توخی به عهده دارند. و به تعداد (  10 تن ) استاد مسلکی در این  پوهنحی مشغول تدریس اند. همچنان مواد درسی این  پوهنحی با الهام گیری از کریکولم تایید شده وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه های معتبر دولتی تنظیم گردیده و مضامین دارای جزوات معتبر درسی بوده که از طرف مطبعه دانشگاه طبع گردیده و به دانشجویان توزیع میگردد. همچنان برای انجام کارهای عملی دانشجویان تفاهم نامه های با بانکها و نهادهای اقتصادی منعقد گردیده است و در مضامین عملی دانشجویان در نهاد های مذکور حضور یافته و مهارت های مسلکی را به صورت عملی میاموزند.. همچنان منابع لازم درسی در کتابخانه عمومی دانشگاه در رشته اقتصاد خریداری گردیده و در خدمت محصلین قرار داده شده است.

دیپارتمنت ها

-اقتصاد ملی و مالی تجارت

بعضی مضامینی که در این رشته تدریس میشوند:

-تیوری پول

-بیمه

-محاسبه مالی

– بودجه

-اقتصاد بین المللی

– مبادی علم اقتصاد

فیس بر اساس فی سمستر

با در نظرداشت وضعیت اقتصادی جامعه و مردم؛ در فیس این رشته توجه لازم صورت گرفته و سعی شده است تا نازلترین مبلغ تعیین گردد. فیس فی سمستر  پوهنحی اقتصاد  مبلغ 16000 افغانی میباشد.

زمینه های کاری زمینه های کاری برای فارغان این  پوهنحی شامل؛ بانکها؛ ادارات دولتی و غیر دولتی بوده و هم میتوانند به عنوان کارمندان و کارشناسان مسایل اقتصادی در سایر ادارات استخدام گردند

محترم پوهندوی عبدالمحمد توخی رئیس پوهنحی اقتصاد